• 1 – Thông tư 13/2019/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Nội dung Thông tư 13/2019/TT-BYT (Tải tại đây)

  • 2 – Thông tư 14/2019/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khong thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Nội dung Thông tư 14/2019/TT-BYT (Tải tại đây)

  • 3 – Thông tư Số: 49/2018/TT-BYT về việc: Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung Thông tư 49/2018/TT-BYT (Tải tại đây)